Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 11:06:24
bod č. 10.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zhotovení ověřovací studie využití objektu bývalého obchodního domu Ostravica
(Poznámka: ;Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10050/RM1418/135          .....             89

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o 
uzavření smlouvy na zhotovení ověřovací studie 
využití objektu bývalého obchodního domu Ostravica

se zhotovitelem: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o., Kafkova 1064/12, 702 00 
Ostrava

IČO: 05725674

za cenu nejvýše přípustnou 99.000,- Kč bez DPH dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen