Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 11:03:57
bod č. 13.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad II.", poř. č. 054/2018
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10047/RM1418/135          .....             05

1) rozhodla
vyzvat dodavatele k podání nabídek v otevřeném 
řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném 
 znění, na realizaci stavby „Rekonstrukce a modernizace Domu 
kultury Poklad“, v k. ú. Poruba, obec Ostrava, dle 
předloženého materiálu


10047/RM1418/135          .....             05

2) jmenuje
komisi pro otevírání nabídek ve složení

členové:

1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a 
kapitálových účastí 

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční

4. Mgr. Bc. Darina Daňková - AKORD & POKLAD, s.r.o.


náhradníci:

1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných 
zakázek a kapitálových účastí 

2. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní

3. Ing. Renáta Žáčková, DiS. - odbor investiční

4. Jiří Vítek - AKORD & POKLAD, s.r.o.


10047/RM1418/135          .....             05

3) jmenuje
hodnotící komisi ve složení 

členové: 

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora

2. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční

3. Ing. Petra Kopřivová - odbor investiční

4. Mgr. Vladimír Plutko - odbor legislativní a 
právní

5. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a 
kapitálových účastí 

6. Ing. Karel Adamčík - AKORD & POKLAD, s.r.o.

7. Ing. Vladislav Varmuža, Ph.D. - FLAGRO a.s.

8. Ing. Milan Matoušek - FLAGRO a.s.

9. Ing. Ondřej Fabián - zpracovatel DPS

10. Ing. Petr Pivoda - člen dozorčí rady AKORD & POKLAD, s.r.o.


náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. Renáta Žáčková, DiS. - odbor investiční 

3. Ing. Ondřej Klučka - odbor investiční

4. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní

5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných 
zakázek a kapitálových účastí 

6. Mgr. Bc. Darina Daňková - AKORD & POKLAD, s.r.o.

7. Ing. Jan Kubesa - FLAGRO a.s.

8. Ing. Martin Třaskoš - FLAGRO a.s.

9. Jiří Vítek - AKORD & POKLAD, s.r.o.

10. Vladimír Polák - člen dozorčí rady AKORD & POKLAD, 
s.r.o.


10047/RM1418/135          .....             05

4) ukládá
vedoucí odboru veřejných zakázek a 
kapitálových účastí

zabezpečit veškeré potřebné úkony této 
veřejné zakázky

Zodpovídá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí
Termín: 30.04.2019
10047/RM1418/135          .....             05

5) zmocňuje
vedoucí odboru veřejných zakázek a 
kapitálových účastí

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou s výjimkou podpisu smlouvy a rozhodnutí 
o námitkách

Zodpovídá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí
Termín: 30.04.2019
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen