Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 11:02:13
bod č. 9.VZ - Veřejná zakázka "Využití vlečky pro výletní vlak DOV - ZOO II.", poř. č. 192/2018
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10045/RM1418/135          .....             05

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na zpracování 
investičního záměru "Využití vlečky pro 
výletní vlak DOV - ZOO II." v k. ú. Slezská 
Ostrava a Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností:

Dopravní projektování, spol. s.r.o.

se sídlem: Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava

IČO: 25361520

za cenu nejvýše přípustnou 554 000,- Kč bez DPH


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen