Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 11:01:21
bod č. 6.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy příkazní na výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby "Rekonstrukce VO oblast Červeného kříže - Bozděchova"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10043/RM1418/135          .....             05

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření Smlouvy příkazní na výkon 
technického dozoru stavebníka při realizaci stavby 
"Rekonstrukce VO oblast Červeného kříže - Bozděchova" v 
městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, za cenu 
nejvýše přípustnou 205100,- Kč bez DPH se 
společností PTD Muchová, s.r.o., IČO: 27767931, se sídlem 
Olešní 313/14, 712 00 Ostrava, dle přílohy č. 1 tohoto 
materiálu.


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen