Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 11:00:48
bod č. 4.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace vč. výkonu inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru v rámci stavby "Rekonstrukce vodovodu ul. Fráni Šrámka" v Ostravě - Mariánských Horách
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10042/RM1418/135          .....             05

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření smlouvy o dílo na zpracování 
projektové dokumentace vč. výkonu inženýrské 
činnosti a výkonu autorského dozoru v rámci stavby 
"Rekonstrukce vodovodu ul. Fráni Šrámka" v 
Ostravě - Mariánských Horách se zhotovitelem:

Ing. Renata Fuková

Místo podnikání: Bajgarova 637, 725 26 Ostrava - 
Krásné Pole

IČO: 15497551

za cenu nejvýše přípustnou 289.000 Kč bez DPH + DPH v 
zákonné výši dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen