Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 10:59:56
bod č. 3.VZ - "Oprava kanalizací v ul. Strelkovova, Chrjukinova a Sarajevova - PD" - uzavření Smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10041/RM1418/135          .....             05

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření Smlouvy o dílo k 
veřejné zakázce malého rozsahu na 
vypracování projektové dokumentace pro provedení 
stavby “Oprava kanalizací v ul. Strelkovova, Chrjukinova a 
Sarajevova” v k.ú. Zábřeh, obec Ostrava dle přílohy 
č.1 a důvodové zprávy předloženého materiálu se 
zhotovitelem:

Ing. Renata Fuková

se sídlem: Bajgarova 637, 725 26 Ostrava-Krásné Pole

IČO: 154 97 551

za cenu nejvýše přípustnou 226.800,- Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen