Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 10:58:59
bod č. 2.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smluvních vztahů v souvislosti se Strategickou průmyslovou zónou Mošnov.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10040/RM1418/135          .....             05

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 
zhotovení dokumentací pro umístění a 
provádění stavby ORG 8207 SPZ Ostrava Mošnov-TI-II.etapa 
– plynofikace ploch G1 a G2 - připojení na STL rozvody 
zemního plynu a příslušnou inženýrskou činnost se 
společností IGEA s.r.o., se sídlem: Na Valše 47/3, 
Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 46580514 za cenu nejvýše 
přípustnou 170 000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen