Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 10:58:03
bod č. 49. - Informace o zániku předkupního práva zřízeného podle § 101 zák. č. 183/2006 Sb. u pozemků v RZ Hrušov
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10039/RM1418/135          .....             08

1) bere na vědomí
informaci o zániku předkupního práva vedeného v 
katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 801 - 
statutární město Ostrava, pro katastrální 
území Hrušov u pozemků uvedených v příloze 
č. 1 tohoto materiálu, formou splynutí osoby ve prospěch 
které bylo toto předkupní právo zřízeno a 
vlastníka pozemku ke kterému bylo toto předkupní 
právo zřízeno, s bližším upřesněním dle 
důvodové zprávy předloženého materiálu

10039/RM1418/135          .....             08

2) ukládá
vedoucímu odboru majetkového

zajištění výmazu předkupního práva 
vedeného v katastru nemovitostí dle bodu 1) tohoto 
usnesení 

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 31.10.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen