Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 10:57:32
bod č. 44. - Návrh darovat nemovité věci v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava a návrh uzavřít Darovací smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti s povinným Povodí Odry, s. p.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10038/RM1418/135          .....             08

1) souhlasí
s návrhem darovat nemovité věci v k.ú. Polanka nad Odrou, 
obec Ostrava, a to pozemky ve vlastnictví statutárního 
města Ostrava, svěřené městskému obvodu Polanka nad Odrou:

- část pozemku parc.č. 30/2, zahrada, díl a), o výměře 1 
m2 a část pozemku parc.č. 31/3, zahrada, díl b), o výměře 
1 m2, obě části oddělené, sloučené a dle 
geometrického plánu č. 3270-71/2017 nově označené jako 
pozemek parc.č. 30/3, zahrada,

- část pozemku parc.č. 31/2, zahrada, díl c), o výměře 5 
m2 a část pozemku parc.č. 31/3, zahrada, díl d), o výměře 
1 m2, obě části oddělené, sloučené a dle 
geometrického plánu č. 3270-71/2017 nově označené jako 
pozemek parc.č. 31/4, zahrada,

- část pozemku parc.č. 1575/1, zahrada, o výměře 16 m2, dle 
geometrického plánu č. 3264-65/2017 oddělena a nově označena jako 
pozemek parc.č. 1575/4, zahrada,

- část pozemku parc.č. 1631/2, zahrada, o výměře 111 m2, dle 
geometrického plánu č. 326-/66/2017 oddělena a nově označena jako 
pozemek parc.č. 1631/7, zahrada,

- část pozemku parc.č.1695, ost. plocha, ost. komunikace, o 
výměře 8 m2, dle geometrického plánu č. 3265-66/2017 
oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1695/2, ost. plocha, jiná 
plocha,

- část pozemku parc.č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o 
výměře 26 m2, dle geometrického plánu č. 3265-66/2017 
oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1736/8, ost. plocha, jiná 
plocha,

- část pozemku parc.č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o 
výměře 3 m2, dle geometrického plánu č. 3265-66/2017 
oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1736/9, ost. plocha, jiná 
plocha,

- část pozemku parc.č. 1713, ost. plocha, ost. komunikace, o 
výměře 1 m2, dle geometrického plánu č. 3268-69/2017 
oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1713/2, ost. plocha, jiná 
plocha,

- část pozemku parc.č. 1725/3, zahrada, o výměře 212 m2, dle 
geometrického plánu č. 3268-69/2017 odddělena a nově označena 
jako pozemek parc.č. 1725/13, zahrada,

- část pozemku parc.č. 1725/3, zahrada, o výměře 3 m2, dle 
geometrického plánu č. 3268-69/2017 oddělena a nově označena jako 
pozemek parc.č. 1725/14, zahrada,

- část pozemku parc.č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o 
výměře 13 m2, dle geometrického plánu č. 3268-69/2017 
oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1736/5, ost. plocha, jiná 
plocha,

- část pozemku parc.č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o 
výměře 16 m2, dle geometrického plánu č. 3268-69/2017 
oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1736/6, ost. plocha, jiná 
plocha,

- část pozemku parc.č.1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o 
výměře 6 m2, dle geometrického plánu č. 3268-69/2017 
oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1736/7, ost. plocha, jiná 
plocha,

- parc.č. 32/4, 

- parc.č. 57/1, 

- parc.č. 1574/2, 

- parc.č. 1725/2, 

Povodí Odry, státnímu podniku, IČO 708 90 021, 
sídlo Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

a s návrhem uzavřít darovací smlouvu v rámci 
"Darovací smlouvy a smlouvy o zřízení 
služebnosti" - dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu

10038/RM1418/135          .....             08

2) rozhodla
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o 
zřízení služebnosti inženýrské sítě - 
zřízení, provozování a údržby kanalizace DN 
800, DN 1000, vodovodního řadu DN 100, DN 150, veřejného 
osvětlení k pozemkům:

parc. č. 1736/8 – ostatní plocha, jiná plocha,

parc. č. 1736/5 - ostatní plocha, jiná plocha,

parc. č. 1736/6 - ostatní plocha, jiná plocha,

parc. č. 1736/7 - ostatní plocha, jiná plocha,

parc. č. 32/4 – zahrada,

parc. č. 1736/9 - ostatní plocha, jiná plocha,

parc. č. 57/1 – trvalý travní porost,

parc. č. 1695/2 – ostatní plocha, jiná plocha, 

všechny v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava,

s povinným:

Povodí Odry, státní podnik, se sídlem 
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 708 90 
021,

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,

za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o uzavření 
darovací smlouvy v rámci "Darovací smlouvy a smlouvy 
o zřízení služebnosti" uvedené v bodě 1) tohoto 
usnesení

10038/RM1418/135          .....             08

3) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 
k rozhodnutí

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 19.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen