Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 10:55:25
bod č. 39. - Návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti a likvidaci - osvětlovací pult STRAND LIGHTING série 3
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10036/RM1418/135          .....             08

1) rozhodla
o neupotřebitelnosti a likvidaci movité věci statutárního 
města Ostravy - osvětlovací pult STRAND LIGHTING série 3, 
vedený pod inv. číslem 42542, v pořizovací ceně 184 206,90 
Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

10036/RM1418/135          .....             08

2) jmenuje
likvidační komisi ve složení:

předseda: Miloslav Petrovič, za odbor hospodářské správy

členové:  Stanislav Tomeček, za odbor hospodářské 
správy

        Jozefína Rucká, za odbor majetkový

10036/RM1418/135          .....             08

3) ukládá
likvidační komisi vyhotovit zápis o provedené likvidaci

Zodpovídá: Miloslav Petrovič, odborný pracovník technické správy majetku
Termín: 30.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen