Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 10:54:53
bod č. 38. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce
(Poznámka: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10035/RM1418/135          .....             08

1) rozhodla
na straně půjčitele neuzavřít smlouvu o výpůjčce k pozemku parc. 
č. 405/1 - ostatní plocha, zeleň v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava

s ASLIDO - Akční skupina s lidmi bez domova, z. s.

se sídlem Závodní 1370/98,

703 00 Ostrava

IČO 028 08 544

za účelem umístění stanového městečka

ve dnech 14. 9. - 15. 9. 2018

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen