Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 10:54:09
bod č. 37. - Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Poruba a v k. ú. Bartovice, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10034/RM1418/135          .....             08

1) rozhodla
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 2953/5 - 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m2 v k. 
ú. Poruba, dle zákresu ve snímku, který je 
přílohou č. 1/1 předloženého materiálu a zároveň si 
vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

10034/RM1418/135          .....             08

2) rozhodla
o záměru města pronajmout části pozemku parc. č. 2953/5 - 
ostatní plocha, ostatní komunikace, a to část A o 
výměře 21 m2, část B o výměře 3 m2 a část C o 
výměře 5 m2 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, dle zákresu ve 
snímku, který je přílohou č. 2/1 předloženého 
materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento 
záměr zrušit

10034/RM1418/135          .....             08

3) rozhodla
o záměru města pronajmout části pozemků v k. ú. Bartovice, 
obec Ostrava, a to:

- parc. č. 142 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 9 m2

- parc. č. 148/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 10 m2,

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/1 
předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo 
kdykoliv tento záměr zrušit


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen