Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 10:53:47
bod č. 36. - Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k.ú. Hrabová, obec Ostrava k vybudování sjezdu, návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k. ú. Přívoz k vybudování zpevněných ploch a sjezdu, návrh na záměr města nepronajmout pozemky v k. ú. Moravská Ostrava za účelem umístění objektu k prodeji a výrobě pečiva
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10033/RM1418/135          .....             08

1) rozhodla
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 190/4 ? ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 14 m2 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, dle zákresu 
v situačním snímku, který je přílohou č. 1/2 předloženého materiálu a zároveň 
si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

10033/RM1418/135          .....             08

2) rozhodla
o záměru města pronajmout část pozemku p. p. č. 412/2 ? ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře  32,50 m2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, dle zákresu 
v situačním snímku, který je přílohou č. 2/2 předloženého materiálu a zároveň 
si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

10033/RM1418/135          .....             08

3) rozhodla
že město nemá záměr pronajmout pozemek parc. č. 434/2 ? ostatní plocha, jiná 
plocha o výměře  457 m2 a parc. č. 434/1 - zastavěná plocha a nádvoří, 
zbořeniště o výměře 18 m2 oba v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle 
zákresu v situačním snímku, který je přílohou č. 3/2 předloženého materiálu

Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen