Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 10:52:38
bod č. 34. - Návrh na souhlas s přeložkou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě s budoucím povinným ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, investorem Město Vratimov
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10031/RM1418/135          .....             08

1) souhlasí
s přeložením vodovodního řadu DN 100 ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy

pro investora:

Město Vratimov

se sídlem Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov

IČO 00297372,

v rámci stavby "Dostavba a rekonstrukce chodníků ve 
Vratimově a Horních Datyních, chodníky Horní Datyně 
ul. Vratimovská",

dle katastrálního situačního výkresu, který 
je přílohou č. 1/3 předloženého materiálu

10031/RM1418/135          .....             08

2) rozhodla
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o 
uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě – zřízení nebo 
vedení, provozování a údržby vodovodního 
řadu DN 100 k pozemku:

p. p. č. 217/1 - zahrada

v k. ú. Horní Datyně, obec Vratimov,

s budoucím povinným:

Česká republika - Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových,

se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 
Praha 2,

IČO 69797111

a

s investorem

Město Vratimov

se sídlem Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov

IČO 00297372,

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen