Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 10:52:10
bod č. 33. - Návrh na souhlas s trvalým odnětím, návrh na záměr města pronajmout a vypůjčit pozemky
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10030/RM1418/135          .....             08

1) souhlasí
s trvalým odnětím pozemku parc. č. 1941/2 - orná půda v k. 
ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, správa svěřena 
městskému obvodu Hošťálkovice

ze zemědělského půdního fondu

pro statutární město Ostrava, městský obvod 
Hošťálkovice, se sídlem Rynky 277, 725 28 
Ostrava-Hošťálkovice, IČO 008 45 451

dle přílohy č. 1/1 předloženého materiálu

10030/RM1418/135          .....             08

2) rozhodla
o záměru města pronajmout části pozemku parc. č. 792/20 - 
ostatní plocha, ostatní komunikace, a to část A o 
výměře 7,5 m2, část B o výměře 3 m2 a část C o 
výměře 8 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle zákresu 
ve snímcích, které jsou přílohou č. 2/1 
předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo 
kdykoliv tento záměr zrušit

10030/RM1418/135          .....             08

3) rozhodla
o záměru města výpůjčit pozemek parc. č. 2439/3 - ostatní 
plocha, jiná plocha v k. ú. Svinov, obec Ostrava, dle 
zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/1 
předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo 
kdykoliv tento záměr zrušit


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen