Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 10:51:44
bod č. 32. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na části pozemku v k. ú. Slezská Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10029/RM1418/135          .....             08

1) rozhodla
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce na část 
pozemku parc. č. 1946/1 - ostatní plocha, jiná plocha o 
výměře 3,8 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

s Občanskou demokratickou stranou

se sídlem Truhlářská 1106/9, 110 00 Praha 1

IČO: 161 92 656, DIČ: CZ16192656

Regionální sdružení Moravskoskezský kraj

Sokolská třída 1204/8, 702 00 Ostrava 1

za účelem umístění reklamního 
zařízení pro volby 2018

v termínu 10. 9. 2018 - 8. 10. 2018

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen