Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 10:51:22
bod č. 31. - Návrh na záměr města vypůjčit části pozemků v k.ú. Svinov, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10028/RM1418/135          .....             08

1) rozhodla
o záměru města vypůjčit věci nemovité, a to části pozemků:

parc. č. 1006/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 385 m2,

parc. č. 3108/22 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 6 m2,

parc. .č. 3108/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 235 m2,

parc. č. 3108/22 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 165 m2, (dle přílohy č. 2/1),

parc. č. 3108/23- ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 346 m2 ,

parc. č. 3108/27 - ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m2,

parc. č. 3108/28 - ostatní ploch, ostatní komunikace o 
výměře 46 m2,

parc. č. 3108/1 - ostatní plocha, dráha, a to část A o 
výměře 3 m2 a část B o výměře 18 m2, (dle přílohy 
č. 2/2),

parc. č. 3108/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 18 m2, (dle přílohy č. 2/3),

vše v k.ú. Svinov, obec Ostrava, dle zákresu na 
snímku, který je přílohou č. 2 předloženého 
materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento 
záměr zrušit

Za podmínky že se statutární město Ostrava stane 
vlastníkem výše uvedených nemovitých 
věcí.


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen