Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 10:51:00
bod č. 30. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10027/RM1418/135          .....             08

1) souhlasí

s návrhem koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to pozemek 
p.p.č. 550/11, ost. plocha, ost. komunikace, od XXXX XXXXX XXXX, rok narození 
XXXX, bydliště XXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou ve 
výši 1.670,00 Kč
a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

10027/RM1418/135          .....             08

2) souhlasí

s návrhem koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to:
- část pozemku p.p.č. 538/5, zahrada, o výměře 4 m2, která je dle geometrického 
plánu č. 2113-21/2018 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 538/6, ost. 
plocha, ost. komunikace- část pozemku p.p.č. 540/39, zahrada, o výměře 22 m2, 
která je dle geometrického plánu č. 2113-21/2018 oddělena a nově označena jako 
pozemek p.p.č. 540/70, ost. plocha, ost. komunikace
od vlastníka XXXX XXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXX XXXXXX 
XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX, za cenu obvyklou v celkové výši 10.860,00 Kč
a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

10027/RM1418/135          .....             08

3) souhlasí
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit 
nemovité věci, uvedené v bodu 1) a 2) tohoto usnesení, 
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle 
čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že 
předmětné nemovité věci statutární město Ostrava 
nabude do svého vlastnictví

10027/RM1418/135          .....             08

4) souhlasí
s tím, aby zastupitelstvo města označilo nemovité věci, 
uvedené v bodu 1) a 2) tohoto usnesení, jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 
písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
za podmínky, že předmětné nemovité věci 
statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví

10027/RM1418/135          .....             08

5) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodu 1) až 4) tohoto usnesení zastupitelstvu 
města k rozhodnutí

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 19.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen