Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 10:50:40
bod č. 29. - Nesouhlas se záměrem města prodat část nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Svinov, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10026/RM1418/135          .....             08

1) nesouhlasí
s návrhem na záměr města prodat část nemovité věci 
v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřená městskému 
obvodu Michálkovice, a to část pozemku p.p.č. 92/1, ost. plocha, 
manipulační plocha, o výměře 258 m2 - dle pracovní verze 
geometrického plánu, který je přílohou č. 1/2 
předloženého materiálu

10026/RM1418/135          .....             08

2) souhlasí

s návrhem koupit nemovitou věc v k.ú. Svinov, obec Ostrava, a to pozemek 
parc.č. 1185/5, od vlastníka XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, rok narození 
XXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou ve 
výši 10.920,00 Kč s tím, že současně statutární město Ostrava uhradí MUDr. 
Gabriele Vaníkové Jahůdce náklady na výmaz veškerých zástavních práv smluvních 
z níže uvedeného listu vlastnictví ve výši 1.500,00 Kč
a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, za 
podmínky, že před podpisem kupní smlouvy budou z listu vlastnictví č. 307 
vedeného pro k.ú. Svinov, obec Ostrava, okres Ostrava-město vymazána 
veškerá zástavní práva smluvní zajišťující dluhy výše zmíněného vlastníka 
daného pozemku vůči věřiteli Hypoteční banka, a.s.

10026/RM1418/135          .....             08

3) souhlasí
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit 
nemovitou věc, uvedenou v bodu 2) tohoto usnesení, jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Svinov dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 
Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za 
podmínky, že předmětnou nemovitou věc statutární město 
Ostrava nabude do svého vlastnictví

10026/RM1418/135          .....             08

4) souhlasí
s tím, aby zastupitelstvo města označilo nemovitou věc, uvedenou v bodu 
2) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Svinov dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětnou 
nemovitou věc statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví

10026/RM1418/135          .....             08

5) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 
k rozhodnutí

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 19.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen