Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 10:50:16
bod č. 28. - Návrh koupit části nemovitých věcí v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10025/RM1418/135          .....             08

1) souhlasí

s návrhem koupit část nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to 
část pozemku p.p.č. 209/21, trvalý travní porost, o výměře 13 m2, která je dle 
geometrického plánu č. 2017-34/2018 oddělena a nově označena jako pozemek 
p.p.č. 209/23, ost. plocha, ost. komunikace,
od vlastníka XXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou ve výši 4.510,00 Kč
a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
 
10025/RM1418/135          .....             08

2) souhlasí

s návrhem koupit část nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to 
část pozemku p.p.č. 17/6, zahrada, o výměře 13 m2, která je dle geometrického 
plánu č. 2124-16/2018 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 17/172, ost. 
plocha, ost. komunikace,
od vlastníků:XXXXXXX XXXX XXXXXX, rok narození XXXX a XXXXX XXXXXXXX, rok 
narození XXXX, oba bydliště XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
za cenu obvyklou ve výši 5.210,00 Kč s tím, že současně statutární město 
Ostrava uhradí manželům Blažkovým náklady na výmaz zástavního práva smluvního z 
listu vlastnictví č. 786 vedeného pro k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, ve 
výši 1.500,00 Kč
a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, to 
vše za podmínky, že před podpisem kupní smlouvy bude z výše uvedeného listu 
vlastnictví vymazáno zástavní právo smluvní zajišťující uspokojení tam 
uvedeného dluhu s příslušenstvím a tam uvedených budoucích dluhů, které svědčí 
věřiteli Komerční banka, a.s.

10025/RM1418/135          .....             08

3) souhlasí
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit 
nemovité věci, uvedené v bodu 1) a 2) tohoto usnesení, 
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle 
čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že 
předmětné nemovité věci statutární město Ostrava 
nabude do svého vlastnictví

10025/RM1418/135          .....             08

4) souhlasí
s tím, aby zastupitelstvo města označilo nemovité věci, 
uvedené v bodu 1) a 2) tohoto usnesení, jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 
písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
za podmínky, že předmětné nemovité věci 
statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví

10025/RM1418/135          .....             08

5) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodu 1) až 4) zastupitelstvu města k 
rozhodnutí

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 19.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen