Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 10:49:55
bod č. 27. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice a k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10024/RM1418/135          .....             08

1) souhlasí
s návrhem koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, 
obec Ostrava, a to:

- část pozemku p.p.č. 65/1, ost. plocha, zeleň, o výměře 162 m2, 
která je dle geometrického plánu č. 2118-65/2018 oddělena 
a označena jako díl c),

- část pozemku p.p.č. 681/1, ost. plocha, zeleň, o výměře 15 m2, 
která je dle geometrického plánu č. 2118-65/2018 oddělena 
a označena jako díl a),

od vlastníka Asental Land, s.r.o., IČO 277 69 143, sídlo 
Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, za dohodnutou 
kupní cenu v celkové výši 70.800,00 Kč

a dále

- část pozemku p.p.č. 65/16, ost. plocha, zeleň, o výměře 3665 
m2, která je dle geometrického plánu č. 2118-65/2018 
označena jako díl b),

od vlastníka RESIDOMO, s.r.o., IČO 052 53 268, sídlo Gregorova 
2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, za dohodnutou kupní 
cenu ve výši 1.466.000,00 Kč,

kdy tyto všechny části jsou sloučeny do pozemku p.p.č. 65/15, 
ost. plocha, ost. komunikace, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu,

za podmínky, že před podpisem kupní smlouvy dojde k výmazu 
zástavního práva smluvního z listu 
vlastnictví č. 1587 pro k.ú. Michálkovice, obec Ostrava.

Odůvodnění odchylky od ceny obvyklé je uvedeno v důvodové 
zprávě.

10024/RM1418/135          .....             08

2) souhlasí

s návrhem koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to:
- část pozemku p.p.č. 399/1, trvalý travní porost, o výměře 16 m2, která je dle 
geometrického plánu č. 2122-14/2018 oddělena a nově označena jako pozemek 
p.p.č. 399/3, ost. plocha, ost. komunikace,- část pozemku p.p.č. 403/5, 
zahrada, o výměře 7 m2, která je dle geometrického plánu č. 2122-14/2018 
oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 403/51, ost. plocha, ost. 
komunikace- část pozemku p.p.č. 403/6, trvalý travní porost, o výměře 248 m2, 
která je dle geometrického plánu č. 2122-14/2018 oddělena a nově označena jako 
pozemek p.p.č. 403/6, ost. plocha, ost. komunikace
od vlastníka:
XXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXX XXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou v celkové výši 95.060 Kč
a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

10024/RM1418/135          .....             08

3) souhlasí
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit 
nemovité věci, uvedené v bodu 1) a 2) tohoto usnesení, 
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle 
čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že 
předmětné nemovité věci statutární město Ostrava 
nabude do svého vlastnictví

10024/RM1418/135          .....             08

4) souhlasí
s tím, aby zastupitelstvo města rozhodlo označit nemovité věci, 
uvedené v bodu 1) a 2) tohoto usnesení, jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 
písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
za podmínky, že předmětné nemovité věci 
statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví

10024/RM1418/135          .....             08

5) nesouhlasí

s návrhem koupit nemovitou věc v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, a to pozemek 
p.p.č. 930, od vlastníka XXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště 
XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXX XXXX, za požadovanou kupní cenu 
1.202.000,00 Kč

10024/RM1418/135          .....             08

6) souhlasí

s návrhem koupit nemovitou věc v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, a to pozemek 
p.p.č. 930, od vlastníka XXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště 
XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXX XXXX, za cenu obvyklou ve výši 
437.700,00 Kč
a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

10024/RM1418/135          .....             08

7) souhlasí
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit 
nemovitou věc, uvedenou v bodu 6) tohoto usnesení, jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih dle čl. 9 odst. 1 
písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
za podmínky, že předmětnou nemovitou věc statutární město 
Ostrava nabude do svého vlastnictví

10024/RM1418/135          .....             08

8) souhlasí
s tím, aby zastupitelstvo města rozhodlo označit nemovitou věc, uvedenou 
v bodu 6) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu Ostrava-Jih dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že 
předmětnou nemovitou věc statutární město Ostrava nabude do 
svého vlastnictví

10024/RM1418/135          .....             08

9) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodu 1) až 8) tohoto usnesení zastupitelstvu 
města k rozhodnutí

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 19.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen