Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 10:49:33
bod č. 24. - Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava a návrh na její svěření městskému obvodu Pustkovec
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10023/RM1418/135          .....             08

1) souhlasí

s návrhem koupit nemovitou věc v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava,  a to pozemek 
parc.č. 2003/23 od níže uvedených podílových spoluvlastníků:
- podíl ve výši ideální 1/2 od manželů XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX X 
XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX 
XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXX 
- podíl ve výši ideální 1/2 od manželů XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX X 
XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX 
XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXX 
za cenu obvyklou v celkové výši 835.630,- Kč, přičemž každý ze spoluvlastníků 
obdrží částku ve výši 417.815,- Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

10023/RM1418/135          .....             08

2) doporučuje
zastupitelstvu města

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek uvedený v bodě 1) tohoto 
usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 
Pustkovec, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v úplném 
znění, za podmínky, že statutární město Ostrava 
nabude uvedenou nemovitou věc do svého vlastnictví

10023/RM1418/135          .....             08

3) doporučuje
zastupitelstvu města

označit pozemek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení, jakožto 
majetek svěřený městskému obvodu Pustkovec, dle čl. 9 odst. (1) 
písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, v úplném znění, za podmínky, 
že statutární město Ostrava nabude uvedenou nemovitou věc do 
svého vlastnictví

10023/RM1418/135          .....             08

4) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodu 1) - 3) tohoto usnesení zastupitelstvu 
města k rozhodnutí

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 19.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen