Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 10:48:48
bod č. 7. - Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava pro městský obvod Vítkovice. Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava pro městský obvod Mariánské Hory a Hulváky.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10021/RM1418/135          .....             08

1) vydává
pro městský obvod Vítkovice, se sídlem 
Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava

předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na 
část pozemku parc.č. 202/2, zahrada o výměře 145 m2 v k.ú. 
Vítkovice, obec Ostrava (ul. Přerušená),

za účelem využití této části jako zahrada, na dobu 
neurčitou, s výpovědní lhůtou jeden rok,

v souladu s ustanovením čl. 7, odst. (9), písmene u) bod 2 Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků

10021/RM1418/135          .....             08

2) vydává

pro městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, se sídlem Přemyslovců 63, 709 39 
Ostravapředchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku p.p.č. 
1093/5, ost. plocha - zeleň o výměře 28 m2 v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 
(ul. Výstavní)sXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX709 00 XXXXXXX X XXXXXXXXX 
XXXXza účelem využití této části pozemku pro zajištění přístupu (schodiště) a 
zásobování (rampa) budovy
 č.p. 2119 v jejím vlastnictví,
v souladu s ustanovením čl. 7, odst. (9) písmene u) bod 5 Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků

Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen