Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 10:47:05
bod č. 41. - Žádost spolku Hokejový klub RT TORAX PORUBA, z.s. a Hokejový klub RT TORAX PORUBA 2011, z.s. o rozšíření podmínek použití dotace plynoucí z Veřejnoprávní smlouvy.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10019/RM1418/135          .....             91

1) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o rozšíření podmínek použití 
poskytnutých peněžitých prostředků:

spolku Hokejový klub RT TORAX PORUBA z.s., se sídlem Čkalovova 
6144/20, 708 00 Ostrava - Poruba, IČ: 70313288 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu a uzavření Dodatku č. 1 k 
Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace č. 2394/2018/ŠaS dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu.

spolku Hokejový klub RT TORAX PORUBA 2011, z.s., se sídlem 
Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava - Poruba, IČ: 22889833 dle přílohy č. 
4 předloženého materiálu a uzavření Dodatku č. 1 k 
Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace č. 2395/2018/ŠaS dle přílohy č. 6 
předloženého materiálu

10019/RM1418/135          .....             91

2) ukládá
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí bod 1) tohoto 
usnesení dne 19.9.2018

Zodpovídá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu
Termín: 19.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen