Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 10:45:58
bod č. 9. - Uzavření memoranda o spolupráci při uspořádání olympijského festivalu v roce 2020
(Poznámka: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10017/RM1418/135          .....             91

1) doporučuje
zastupitelstvu města

uzavřít Memorandum o spolupráci při 
uspořádání olympijského festivalu s Českým 
olympijským výborem se sídlem Benešovská 
1925/6, 101 00 Praha 10, IČO 48546607 dle Přílohy č. 1 
předloženého materiálu

10017/RM1418/135          .....             91

2) doporučuje
zastupitelstvu města

uložit radě města zapracovat do návrhu rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2019 částku 4 mil. Kč a 
pro rok 2020 částku 6 mil. Kč na uspořádání 
letního olympijského festivalu v roce 2020

Zodpovídá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu
Termín: 31.12.2018
10017/RM1418/135          .....             91

3) ukládá
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrhy dle bodů 1) a 
2) tohoto usnesení na jeho zasedání dne 19.9.2018

Zodpovídá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu
Termín: 19.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen