Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 10:45:33
bod č. 51. - Poskytnutí Stipendia města Ostrava v akademickém roce 2018/2019 a schválení Zásad na poskytnutí stipendia v akademickém roce 2019/2020
(Poznámka: Předkládá: RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., předseda komise pro vzdělávání, vědu a výzkum)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10016/RM1418/135          .....             60

1) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o poskytnutí Stipendia města Ostrava v akademickém 
roce 2018/2019 studujícím ve výši uvedené v 
důvodové zprávě předloženého materiálu.

10016/RM1418/135          .....             60

2) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí Stipendia města Ostrava 
v akademickém roce 2018/2019 mezi statutárním městem 
Ostrava a příjemci stipendia dle bodu 1) tohoto usnesení a 
přílohy č. 1 předloženého materiálu.

10016/RM1418/135          .....             60

3) doporučuje
zastupitelstvu města

schválit Zásady na poskytnutí stipendia města Ostrava v 
akademickém roce 2019/2020.

10016/RM1418/135          .....             60

4) ukládá
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi

navrhnout body 1) - 3) předloženého materiálu k 
projednání na zastupitelstvo města dne 19.09.2018

Zodpovídá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu
Termín: 19.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen