Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 10:44:21
bod č. 50. - Návrh na vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí peněžních prostředků na jednoleté projekty v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2019
(Poznámka: Předkládá: Vladimír Polák, předseda komise kultury rady města)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10015/RM1418/135          .....             60

1) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o vyhlášení výběrového 
řízení na poskytnutí peněžních prostředků na 
jednoleté projekty v oblasti kultury z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2019 dle důvodové 
zprávy a přílohy č. 1, 2 a důvodové zprávy 
předloženého materiálu

10015/RM1418/135          .....             60

2) ukládá
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D.

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 
na jeho zasedání dne 19.09.2018 k rozhodnutí

Zodpovídá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit
Termín: 19.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen