Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 10:43:11
bod č. 14. - Žádost společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., o navýšení účelové investiční dotace z rozpočtu SMO
(Poznámka: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10014/RM1418/135          .....             42

1) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o navýšení účelové 
investiční dotace společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., se 
sídlem náměstí SNP 1, PSČ 700 30 Ostrava-Zábřeh, 
IČO 47973145, na realizaci projektu "Rekonstrukce Domu kultury 
POKLAD" a o uzavření Dodatku č. 10 ke smlouvě ev. č. 1343/2012/KZ 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu a důvodové 
zprávy s úpravou.

10014/RM1418/135          .....             42

2) doporučuje
zastupitelstvu města

uložit radě města zahrnout do návrhu rozpočtu statutárního 
města Ostravy pro rok 2019 částku 100 mil. Kč, pro rok 2020 
částku 200 mil. Kč a pro rok 2021 částku 14 mil. Kč, což 
představuje nevyčerpanou část poskytnuté investiční dotace 
na realizaci stavby "Rekonstrukce Domu kultruy POKLAD" s 
úpravou

Zodpovídá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit
Termín: 31.12.2018
10014/RM1418/135          .....             42

3) ukládá
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. a 
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi,

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí bod 1) až 2) tohoto 
usnesení na jeho zasedání dne 19.09.2018

Zodpovídá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit
Termín: 19.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen