Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 10:39:05
bod č. 26. - Návrh na poskytnutí mimořádných účelových dotací nestátním neziskovým organizacím v oblasti sociální péče, podpory osob s handicapem, protidrogové prevence a prevence kriminality
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10012/RM1418/135          .....             86

1) doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o:

- poskytnutí mimořádných účelových 
dotací nestátním neziskovým organizacím v 
oblasti sociální péče, podpory osob s handicapem, 
protidrogové prevence a prevence kriminality dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu

- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí 
mimořádných účelových dotací na služby v 
oblasti sociální péče a protidrogové prevence dle 
návrhu uvedeného v příloze č. 5 předloženého 
materiálu s žadateli uvedenými v příloze č. 2 
předloženého materiálu pod pořadovým číslem 1 až 4, 
6 až 8, 10 až 11, 13 až 16, 18 až 24 a 26 až 30

- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí 
mimořádných účelových dotací na aktivity v 
oblasti sociální péče, prevence kriminality a podpory osob 
s handicapem dle návrhu uvedeného v příloze č. 6 
předloženého materiálu s žadateli uvedenými v 
příloze č. 2 předloženého materiálu pod pořadovým 
číslem 5, 9, 12, 17, 25, 31 až 32 a 34 až 35

10012/RM1418/135          .....             86

2) doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o:

- neposkytnutí mimořádných účelových 
dotací nestátním neziskovým organizacím v 
oblasti sociální péče a prevence kriminality dle 
přílohy č. 3 předloženého materiálu z důvodů, které 
jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeny v téže 
příloze

10012/RM1418/135          .....             86

3) rozhodla
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu statutárního 
města Ostravy Městské policii Ostrava ve výši 200 tis. Kč 
za účelem zabezpečení prevence kriminality dle přílohy č. 
2) předloženého materiálu pod pořadovým číslem 33

10012/RM1418/135          .....             86

4) doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření, 
kterým se:

- s n i ž u j í

běžné výdaje v ORJ 180

§ 4349, pol. 5909, ÚZ 7400  o     460 tis. Kč

§ 4349, pol. 5909, ÚZ 7401  o     900 tis. Kč

§ 4351, pol. 5909, ÚZ 7303  o    3 974 tis. Kč

§ 4351, pol. 5909, ÚZ 7301  o     431 tis. Kč


- s n i ž u j í

neinvestiční transfery v ORJ 180

§ 4350, pol. 5221, ÚZ 7302  o    1 250 tis. Kč

§ 4349, pol. 6322, ÚZ 1355  o      50 tis. Kč


- z v y š u j í 

neinvestiční transfery neziskovým a podobným 
organizacím v ORJ 180

§ 4312, pol. 5221, ÚZ 7400  o     200 tis. Kč

§ 4312, pol. 5222, ÚZ 7400  o     143 tis. Kč

§ 4376, pol. 5222, ÚZ 7400  o      50 tis. Kč

§ 4378, pol. 5222, ÚZ 7400  o      67 tis. Kč


- z v y š u j í 

neinvestiční transfery neziskovým a podobným 
organizacím v ORJ 180

§ 4349, pol. 5221, ÚZ 7401  o     165 tis. Kč

§ 4349, pol. 5222, ÚZ 7401  o     170 tis. Kč

§ 4349, pol. 5229, ÚZ 7401  o     400 tis. Kč


- z v y š u j í 

neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným 
organizacím v ORJ 180

§ 4349, pol. 5339, ÚZ 7401  o     165 tis. Kč


- z v y š u j í 

neinvestiční transfery neziskovým a podobným 
organizacím v ORJ 180

§ 4311, pol. 5221, ÚZ 7301  o     65 tis. Kč

§ 4311, pol. 5222, ÚZ 7303  o     36 tis. Kč

§ 4350, pol. 5221, ÚZ 7301  o   1 250 tis. Kč

§ 4350, pol. 5223, ÚZ 7301  o    315 tis. Kč

§ 4351, pol. 5221, ÚZ 7301  o     22 tis. Kč

§ 4351, pol. 5223, ÚZ 7301  o    200 tis. Kč

§ 4354, pol. 5221, ÚZ 7303  o    285 tis. Kč

§ 4354, pol. 5223, ÚZ 7301  o    250 tis. Kč

§ 4356, pol. 5222, ÚZ 7301  o     90 tis. Kč

§ 4356, pol. 5223, ÚZ 7301  o    310 tis. Kč

§ 4356, pol. 5221, ÚZ 7303  o     15 tis. Kč

§ 4356, pol. 5222, ÚZ 7303  o    300 tis. Kč

§ 4357, pol. 5223, ÚZ 7301  o    950 tis. Kč

§ 4359, pol. 5223, ÚZ 7301  o    200 tis. Kč

§ 4371, pol. 5222, ÚZ 7301  o    250 tis. Kč

§ 4372, pol. 5223, ÚZ 7301  o     50 tis. Kč

§ 4377, pol. 5221, ÚZ 7303  o    330 tis. Kč

§ 4378, pol. 5222, ÚZ 7301  o    200 tis. Kč


- z v y š u j í 

neinvestiční transfery podnikatelským subjektům v ORJ 180

§ 4350, pol. 5213, ÚZ 7301  o    260 tis. Kč


- z v y š u j í 

investiční transfery neziskovým a podobným 
organizacím v ORJ 180

§ 4357, pol. 6323, ÚZ 7301  o    140 tis. Kč

§ 4374, pol. 6322, ÚZ 7301  o    137 tis. Kč

§ 4374, pol. 6322, ÚZ 1355  o     50 tis. Kč


10012/RM1418/135          .....             86

5) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:


- s n i ž u j í

běžné výdaje v ORJ 180

§ 4349, pol. 5909, ÚZ 7401  o     200 tis. Kč


- z v y š u j í 

běžné výdaje v ORJ 270

§ 4349, pol. 5139, ÚZ 7401  o     100 tis. Kč

§ 4349, pol. 5194, ÚZ 7401  o     100 tis. Kč

10012/RM1418/135          .....             86

6) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrhy dle bodů 1) a 
2) a ke schválení návrh dle bodu 4) tohoto usnesení

Zodpovídá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Termín: 19.09.2018
10012/RM1418/135          .....             86

7) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
5) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen