Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 10:38:11
bod č. 11. - Vyhodnocení Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10010/RM1418/135          .....             86

1) doporučuje
zastupitelstvu města

schválit Vyhodnocení Strategického plánu 
sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018 dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu

10010/RM1418/135          .....             86

2) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Michalovi Mariánkovi

předložit návrh dle bodu 1) usnesení zastupitelstvu města ke 
schválení

Zodpovídá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Termín: 19.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen