Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 10:37:14
bod č. 47. - Přijetí Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu k projektu "Transformace Domova Barevný svět III a Domova Jandova" právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava. Návrh na poskytnutí finančních prostředků organizaci Čtyřlístek.
(Poznámka: Předkládá: PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel Čtyřlístku - centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10008/RM1418/135          .....             41

1) souhlasí
s přijetím dotace z Integrovaného regionálního 
operačního programu od poskytovatele dotace Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 
932/6, 110 15 Praha 1 na projekt "Transformace Domova Barevný svět 
III a Domova Jandova" dle Registrace akce a rozhodnutí o 
poskytnutí dotace č. 117D03D000335 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu a Podmínek rozhodnutí o 
poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu a dle důvodové zprávy předloženého 
materiálu

10008/RM1418/135          .....             41

2) schvaluje
financování projektu "Transformace Domova Barevný 
svět III a Domova Jandova".

v roce 2017: na předfinancování ve výši 623,1 tis. 
Kč

v roce 2018: na předfinancování ve výši 1.097 tis. 
Kč

v roce 2019: na předfinancování ve výši 29.872 tis. 
Kč

v roce 2020: na předfinancování ve výši 23.625 tis. 
Kč

přičemž ve všech částkách je obsaženo 
spolufinancování celkem ve výši 5.835 tis. Kč dle 
přílohy č. 4 předloženého materiálu

10008/RM1418/135          .....             41

3) ukládá
vedoucímu odboru investičního

v souladu s bodem 2) tohoto usnesení zahrnout do 
kapitálového rozpočtu města na rok 2019 financování 
ve výši 29.872 tis. Kč

Zodpovídá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního
Termín: 31.12.2018
10008/RM1418/135          .....             41

4) doporučuje
zastupitelstvu města vyslovit souhlas

s přijetím dotace z Integrovaného regionálního 
operačního programu od poskytovatele dotace Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 
932/6, 110 15 Praha 1 na projekt "Transformace Domova Barevný svět 
III a Domova Jandova" dle Registrace akce a rozhodnutí o 
poskytnutí dotace č. 117D03D000335 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu a Podmínek rozhodnutí o 
poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu a dle důvodové zprávy předloženého 
materiálu

10008/RM1418/135          .....             41

5) rozhodla
o poskytnutí investičního příspěvku organizaci 
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, se sídlem 
Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov, ve výši 
2.500 tis. Kč na spolufinancování nákladů spojených 
s projektem "Transformace Domova Barevný svět III a Domova 
Jandova" dle důvodové zprávy a příloh č. 3 a č. 4 
předloženého materiálu

10008/RM1418/135          .....             41

6) rozhodla
o poskytnutí návratné finanční výpomoci 
investičního charakteru organizaci Čtyřlístek - centrum pro osoby 
se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 
organizace, IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 
Ostrava - Muglinov, ve výši 1.500 tis. Kč na 
předfinancování nákladů spojených s projektem 
"Transformace Domova Barevný svět III a Domova Jandova" dle 
důvodové zprávy a příloh č. 3 a č. 4 předloženého 
materiálu

10008/RM1418/135          .....             41

7) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:

- sníží

ostatní kapitálové výdaje

na § 4357, pol. 6909, ÚZ 1080, ORG 43, ORJ 180           
              o  4 000 tis. Kč

- zvýší

investiční transfery zřízeným příspěvkovým 
organizacám

na § 4357, pol. 6351, ÚZ 1080, ORG 43, ORJ 180           
              o  2 500 tis. Kč

- zvýší

investiční půjčené prostředky zřízeným 
příspěvkovým organizacám

na § 4357, pol. 6451, ÚZ 1080, ORG 43, ORJ 180           
              o  1 500 tis. Kč

10008/RM1418/135          .....             41

8) schvaluje
úpravu závazného ukazatele organizaci Čtyřlístek - 
centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 
příspěvková organizace, IČO 70631808, a to:

- zvýšení investičního příspěvku       
                                 o 2.500 tis. 
Kč

na základě Smlouvy o závazku veřejné služby a 
vyrovnávací platbě za výkon č. 02785/2015/SOC, a dodatku 
č. 1 02785/2015/D1/2015/SOC dle předloženého materiálu

10008/RM1418/135          .....             41

9) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
7) a úpravu závazného ukazatele dle bodu 8) tohoto 
usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.09.2018
10008/RM1418/135          .....             41

10) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi

předložit zastupitelstvu města k vyslovení souhlasu návrh dle 
bodu 4) tohoto usnesení

Zodpovídá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Termín: 19.09.2018
10008/RM1418/135          .....             41

11) žádá
ředitele příspěvkové organizace Čtyřlístek - centrum pro 
osoby se zdravotním postižením Ostrava

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s 
realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení a dle 
podmínek příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu

Zodpovídá: PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel Čtyřlístku - centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace
Termín: 30.09.2020
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen