Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 10:24:37
bod č. 61. - Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace - úprava projektu "Koruna ze vstupu" a dodatek ke zřizovací listině v souvislosti se změnou názvu organizace
(Poznámka: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, Ing. Petr Čolas, ředitel Zoologické zahrady Ostrava, p.o.)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10007/RM1418/135          .....             38

1) projednala
návrh na úpravu zapojení Zoologické zahrady 
Ostrava, příspěvkové organizace do mezinárodního 
systému podpory projektů na záchranu ohrožených druhů 
zvířat a rostlin prostřednictvím projektu „Koruna ze 
vstupu" zvýšením na 2,- Kč z každého vstupu 
dle předloženého materiálu

10007/RM1418/135          .....             38

2) doporučuje
zastupitelstvu města

schválit změnu zapojení Zoologické zahrady Ostrava, 
příspěvkové organizace do mezinárodního 
systému podpory projektů na záchranu ohrožených druhů 
zvířat a rostlin prostřednictvím projektu „Koruna ze 
vstupu" zvýšením na 2,- Kč z každého vstupu 
dle předloženého materiálu

10007/RM1418/135          .....             38

3) projednala
návrh na schválení dodatku č. 10 ke zřizovací 
listině Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace 
v souvislosti se změnou názvu organizace nově na Zoologická 
zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

10007/RM1418/135          .....             38

4) doporučuje
zastupitelstvu města

schválit dodatek č. 10 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014 
právnické osoby Zoologická zahrada Ostrava, 
příspěvková organizace dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu

10007/RM1418/135          .....             38

5) ukládá
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové

předložit zastupitelstvu města ke schválení návrhy dle 
bodu 2) a 4) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje
Termín: 19.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen