Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 10:22:38
bod č. 57. - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 v oblasti Revitalizace veřejného prostoru (II. výzva)
(Poznámka: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10006/RM1418/135          .....             38

1) souhlasí
s návrhem na neposkytnutí účelových dotací z 
rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 v oblasti 
revitalizace veřejného prostoru (II.výzva) dle přílohy č. 
1 a č. 2 předloženého materiálu

10006/RM1418/135          .....             38

2) souhlasí
s návrhem na poskytnutí účelových dotací z 
rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 v oblasti 
revitalizace veřejného prostoru (II.výzva) dle přílohy č. 
1 a č. 2 předloženého materiálu

10006/RM1418/135          .....             38

3) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o neposkytnutí účelových dotací z 
rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 v oblasti 
revitalizace veřejného prostoru (II.výzva)

10006/RM1418/135          .....             38

4) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o:

- poskytnutí účelových dotací z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2018 v oblasti revitalizace 
veřejného prostoru (II. výzva) žadatelům dotací 
uvedeným v příloze č. 1 a č. 2 předloženého 
materiálu

- uzavření veřejnoprávních smluv na poskytnutí 
účelových dotací mezi statutárním městem 
Ostrava a žadateli o dotaci uvedenými výše v tomto bodu 
usnesení dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

10006/RM1418/135          .....             38

5) doporučuje
zastupitelstvu města

schválit rozpočtové opatření, kterým se

snižuje účelová rezerva

ORJ 300, § 3745, pol. 5901                         
    o    1 006 tis. Kč


        § 3745, pol. 5901, ÚZ 7120             
        o      98 tis. Kč

z v y š u j í  se neinvestiční transfery 
nepodnikajícím fyzickým osobám

ORJ 300, § 3745, pol. 5493                         
    o     431 tis. Kč

z v y š u j í  se investiční transfery 
nepodnikajícím fyzickým osobám

ORJ 300, § 3745, pol. 6371                         
    o      75 tis. Kč

z v y š u j í  se neinvestiční transfery 
církvím a náboženským společnostem

ORJ 300, § 3745, pol. 5223                         
    o      130 tis. Kč    

z v y š u j í  se investiční transfery 
církvím a náboženským společnostem

ORJ 300, § 3745, pol. 6323                         
    o      370 tis. Kč    

z v y š u j í  se neinvestiční transfery spolkům

ORJ 300, § 3745, pol. 5222, ÚZ 7120                
    o      98 tis. Kč

10006/RM1418/135          .....             38

6) ukládá
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 3), 4) a 5) dle tohoto 
usnesení

Zodpovídá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje
Termín: 19.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen