Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 10:18:32
bod č. 54. - Odvolání proti Usnesení Okresního soudu v Ostravě, č.j.: 99 D 3155/2016-97
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10001/RM1418/135          .....             28

1) rozhodla

o podání odvolání dle přílohy č. 1 předloženého materiálu proti Usnesení 
Okresního soudu v Ostravě, č.j.: 99 D 3155/2016-97, ze dne 18.6.2018, ve věci 
zůstavitelky XXXXX XXXXXXXX, narozené dne XXXXXXXXX, zemřelé dne XXXXXXXXX, a 
to proti výroku I., kdy bylo řízení o nově najevo vyšlém dědictví zastaveno a 
nově najevo vyšlý majetek nepatrné hodnoty zemřelou zanechaný byl vydán 
statutárnímu městu Ostrava bez jeho souhlasu

Zodpovídá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního
Termín: 07.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro