Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 10:17:55
bod č. 1.VZ - Veřejná zakázka “Autonomní požární detekce a plynová detekce II“ poř. č. 188/2018
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09999/RM1418/135          .....             01

1) rozhodla
vyzvat dodavatele k podání nabídek ve 
zjednodušeném podlimitním řízení dle § 
53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, na 
dodávku prvků autonomní požární detekce a 
signalizace včetně instalace části dodávky a dodávku 
detektorů výskytu oxidu uhelnatého v rozsahu dle 
předloženého materiálu.

09999/RM1418/135          .....             01

2) jmenuje
komisi pro otevírání nabídek ve složení

členové:

	Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a 
kapitálových účastí
	Mgr. Bc. Michal Bayer - kancelář primátora
	Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní

náhradníci:

	Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek 
a kapitálových účastí
	Mgr. René Dočekal - kancelář primátora
	Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní

09999/RM1418/135          .....             01

3) jmenuje
hodnotící komisi ve složení

členové:

	Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora
	Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a 
kapitálových účastí
	Mgr. Bc. Michal Bayer - kancelář primátora
	Ing. Miloš Střelka - HZS MSK
	Ing. Dita Kazimirská - odbor hospodářské správy
	Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní


náhradníci:

	Ing. Břetislav Gibas - tajemník MMO
	Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek 
a kapitálových účastí
	Mgr. René Dočekal - kancelář primátora
	Ing. Martin Pliska - HZS MSK
	Ing. René Bartoš - odbor hospodářské správy
	Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní

09999/RM1418/135          .....             01

4) ukládá
vedoucí odboru veřejných zakázek a 
kapitálových účastí

zabezpečit veškeré potřebné úkony této 
veřejné zakázky

Zodpovídá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí
Termín: 31.12.2018
09999/RM1418/135          .....             01

5) zmocňuje
vedoucí odboru veřejných zakázek a 
kapitálových účastí

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy a rozhodnutí o 
námitkách

Zodpovídá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí
Termín: 31.12.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro