Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 10:17:17
bod č. 20. - Informace o zrušení zahraniční pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka, náměstka primátora, do SRN (Mnichov) ve dnech 07.-10.10.2018 a návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Radima Babince, náměstka primátora, do SRN (Mnichov) ve dnech 07.-10.10.2018
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09998/RM1418/135          .....             01

1) projednala
informaci o zrušení zahraniční pracovní cesty Mgr. 
Michala Mariánka, náměstka primátora, do SRN (Mnichov) ve 
dnech 07.-10.10.2018

09998/RM1418/135          .....             01

2) schvaluje
zahraniční pracovní cestu Mgr. Radima Babince, náměstka 
primátora, do SRN (Mnichov) ve dnech 07.-10.10.2018 za účelem 
reprezentace města na mezinárodním veletrhu nemovitostí a 
investičních příležitostí EXPO REAL 2018

09998/RM1418/135          .....             01

3) schvaluje
úhradu finančních nákladů dle zákona č. 262/2006 
Sb., zákoníku práce, ve znění 
pozdějších předpisů

09998/RM1418/135          .....             01

4) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční 
pracovní cesty dle bodu 2) tohoto usnesení

Zodpovídá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora
Termín: 30.10.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro