Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 10:16:26
bod č. 18. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 s Biskupstvím ostravsko-opavským se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava, k darovací smlouvě ev. č. 3204/2017/KP
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09996/RM1418/135          .....             01

1) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o schválení a uzavření Dodatku č. 1 k 
darovací smlouvě ev. č. 2304/2017/KP uzavřené mezi 
statutárním městem Ostrava a Biskupstvím 
ostravsko-opavským se sídlem Kostelní 
náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava, IČO: 65468953, dle přílohy 
č. 2 předloženého materiálu

09996/RM1418/135          .....             01

2) ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k rozhodnutí a 
ke schválení zastupitelstvu města

Zodpovídá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora
Termín: 19.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro