Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 10:14:56
bod č. 56. - Schválení změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 na projekt „Podzemní kontejnery v Ostravě-Porubě II.“
(Poznámka: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta městského obvodu Poruba)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09993/RM1418/135          .....             50

1) souhlasí
se změnou Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního 
programu Životní prostředí 2014 – 2020 od poskytovatele 
Ministerstva životního prostředí se sídlem 
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČ: 00164801 na projekt 
„Podzemní kontejnery v Ostravě-Porubě II.“ dle 
podmínek uvedených v příloze č. 1 předloženého 
materiálu

09993/RM1418/135          .....             50

2) žádá
městský obvod Poruba zabezpečit všechny potřebné 
úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1) tohoto 
usnesení

Zodpovídá: Ing. Petr Mihálik, starosta městského obvodu Poruba
Termín: 31.10.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro