Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 10:14:32
bod č. 55. - Návrh na podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekt "Energetické úspory v BD Fügnerova 6 a Tyršova 25"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09992/RM1418/135          .....             50

1) souhlasí
s přípravou a podáním žádosti o dotaci z 
Integrovaného regionálního operačního programu pro 
projekt "Energetické úspory v BD Fügnerova 6 a 
Tyršova 25"

09992/RM1418/135          .....             50

2) žádá
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz jako nositele 
projektu o zajištění veškerých úkonů 
spojených s přípravou projektu a předložením 
žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle 
bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy č. 78 
Integrovaného regionálního operačního programu v 
případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o 
předložení žádosti o dotaci uvedené v bodě 1) tohoto 
usnesení

Zodpovídá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Termín: 22.11.2019
09992/RM1418/135          .....             50

3) schvaluje
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) 
financování projektu v celkové výši 8 800 
tis. Kč

- v roce 2019

na zajištění předfinancování projektu ve 
výši 2 722 tis. Kč, přičemž v této částce je 
obsaženo spolufinancování celkem 2 722 tis. Kč dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu

09992/RM1418/135          .....             50

4) žádá
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz o 
zajištění spolufinancování a 
předfinancování projektu "Energetické úspory v 
BD Fügnerova 6 a Tyršova 25" v rámci specifikace 
nároků na rozpočet statutárního města Ostravy dle bodu 3) 
tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Termín: 30.09.2021
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro