Výsledky hlasování na zasedání č. 201825 - 134. schůze rady města
Předsedajíci: Mgr. Mariánek Konaného dne 28.08.2018
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schvaluje program 134. schůze rady města konané dne 28.08.2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 39. - Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci z Ministerstva životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí na realizaci akce "Zeleň v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích" 9 9
(Pozn: Hlasování o usnesení s úpravou)
3 40. - Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci z Ministerstva životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí, na realizaci akce " Obnova zeleně v lokalitě Šporovnická v k.ú. Radvanice" 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Šárka Tekielová, starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice)
4 46. - Schválení projektu, přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 ­ 2020 na projekt Podzemní kontejnery na odpad v Ostravě-Porubě 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba)
5 4. - Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc červenec 2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
6 11. - Kontrolní řád Magistrátu města Ostravy 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Renata Gembíková, vedoucí odboru interního auditu a kontroly)
7 4.VZ - Veřejná zakázka "Dopravní automobil pro JSDH Proskovice", poř. č. 216/2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
8 25. - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
9 48. - Řešení otázky nucených odtahů 9 9
(Pozn: Hlasování o variantě A)
10 6. - Pravidelná informace o stavu projektů Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová, Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová zóna Hrušov a Vědecko-technologický park za I. pololetí roku 2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
11 12. - Změna k "Rozhodnutí o poskytnutí dotace" včetně podmínek pro projekt "Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova" v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
12 41. - Přijetí Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu "Energetické úspory LDN Ostrava - Radvanice" v rámci Operačního programu Životní prostředí 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
13 22. - Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování stavby v oblasti dopravní infrastruktury: "Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
14 27. - Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města Ostravy, svěřeného k hospodaření právnické osobě Domov Magnolie, příspěvková organizace, IČO 70631859 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Andrea Gibejová, ředitelka Domova Magnolie, příspěvková organizace)
15 37. - Návrh na poskytnutí investičních a účelových neinvestičních příspěvků právnické osobě Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, IČO 00635162 z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
16 9. - Návrh na poskytnutí mimořádné dotace společnosti T.T.TRADE-VÍTKOVICE, a.s. a společnosti Geometry Global, s.r.o. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
17 10. - Žádost spolku FC Vítkovice 1919, z.s. o rozšíření podmínek použití dotace plynoucí z Veřejnoprávní smlouvy č. 0731/2018/ŠaS 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
18 1.MZP - Projednání bodu řádné valné hromady obchodní společnosti Garáže Ostrava, a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
19 2. - Návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti a likvidaci movitého majetku a jeho vyřazení ze smlouvy o výpůjčce 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
20 3. - Návrh na záměr města prodat část pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
21 5. - Návrh darovat a přijmout darem pozemky k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Švabinského) 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
22 8. - Předchozí souhlasy rady města s uzavřením nájemních smluv na nemovitosti v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
23 15. - Návrh na projednání podnětu občana ve věci záměru a prodeje pozemku parc.č. 195/270 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
24 16. - Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení přípojky NN a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
25 17. - Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
26 18. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Proskovice a v k.ú. Výškovice u Ostravy 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
27 19. - Návrh na odejmutí majetku ze svěření městského obvodu Polanka nad Odrou, most přes Polančici 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
28 20. - Návrh na svěření pozemků v k. ú. Michálkovice, k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, příslušným městským obvodům 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
29 21. - Návrh na svěření pozemku městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
30 28. - Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava a návrh uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti, na straně oprávněného 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
31 29. - Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebností k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro DIAMO, státní podnik 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
32 30. - Návrh na záměr města nedarovat pozemek, návrh na záměr města neprodat pozemky (k.ú. Moravská Ostrava a k. ú. Přívoz, obec Ostrava) 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
33 31. - Návrh směnit pozemky k.ú. Moravská Ostrava, k. ú. Přívoz, k. ú. Nová Ves u Ostravy, k. ú. Mariánské Hory - ŘSD ČR, návrh uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti s povinným ŘSD ČR 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
34 32. - Návrh na záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 904/1 v k. ú. Přívoz 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
35 33. - Návrh na záměr města vypůjčit části pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a pronajmout části pozemků v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
36 34. - Návrh na poskytnutí slevy z nájmu 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
37 35. - Návrh na neodejmutí nemovitých věcí v k.ú. Slezská Ostrava ze svěření městskému obvodu Slezská Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
38 42. - Návrh na záměr pronájmu částí pozemku v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava Návrh na záměr pachtu pozemku v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
39 43. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na části pozemků v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
40 44. - Návrh prodat pozemek (ul. Vítězná) v k. ú. Moravská Ostrava, návrh směnit pozemky (ul. Úprkova) v k. ú. Přívoz 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
41 50. - Předchozí souhlas rady města s uzavřením dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na nemovitosti v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava pro Městský obvod Petřkovice Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy na část nemovitosti v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava pro Městský obvod Vítkovice 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
42 7. - Realizace akcí pro Městskou nemocnici Ostrava, p.o., a jejich financování z rozpočtu Statutárního města Ostrava - Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
43 23. - "Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic", návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2777/2017/OSR 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
44 49. - Návrh na uzavření smluv o budoucích věcných břemenech v souvislosti se stavbami uvedenými v rozpočtu statutárního města Ostravy 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
45 1.VZ - Divadlo loutek - fasáda, okna dřevěné prvky - výkon TDS 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
46 2.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo na vypracování plánu BOZP a smlouvy příkazní na technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
47 5.VZ - “Plošná kanalizace Michálkovice, SO01 Odkanalizování území sever - oblast ul. Štěpničkova, aktualizace DPS” - uzavření Smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
48 7.VZ - Veřejná zakázka "Cyklostezka Varenská x Hornopolní - Hollarova, 1. část", poř. č. 134/2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
49 8.VZ - Veřejná zakázka "Oprava kanalizace v ul. Emila Filly", poř. č. 169/2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
50 13. - Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí do majetku města 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
51 24. - Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitosti do majetku města 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
52 51. - Vydání Změny č. 2a Územního plánu Ostravy 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
53 14. - Aktualizace č. 5 Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
54 26. - Poskytnutí účelových neinvestičních dotací a příspěvků z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší na ozdravné pobyty v období od 01. 11. 2018 do 30. 04. 2019 9 9
(Pozn: Hlasování o variantě A)
55 6.VZ - Návrh Smlouvy o poskytnutí služby Řízení školy online se společností Wolters Kluwer ČR, a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
56 36. - Úprava rozpočtu - zapojení příjmů z dividend obchodních společností za rok 2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
57 38. - Úprava rozpočtu 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
58 47. - Návrh Metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava na rok 2019 a Pravidel rozpočtového provizoria 9 9
(Pozn: Hlasování o usnesení s úpravou)
59 3.VZ - Veřejná zakázka "Automatizovaný systém řízení provozu", poř. č. 193/2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
60 45. - Kontrola plnění usnesení rady města za období červen až červenec 2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
61 1. - Přijetí dotace z Operačního programu Technická pomoc na projekt Zprostředkující subjekt ITI ostravské aglomerace II. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Marcela Trojáková, MPA, vedoucí odboru vnitřních věcí)
62 2.MZP - Návrh na úpravu funkčních míst odboru školství a sportu, a odboru útvaru hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)