Výsledky hlasování na zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 21.08.2018
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 133. schůze rady města konané dne 21.08.2018 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura,MBA, primátor)
2 2. - Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc červen 2018 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
3 7. - Návrh na prodej přebytečného majetku statutárního města Ostravy v užívání Městské policie Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
4 47. - Souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaný z kapitoly 313 ­ MPSV státního rozpočtu pro poskytovatele sociálních služeb 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. arch. Liana Janáčková, starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky)
5 92. - Souhlas s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí nadační podpory na před-realizační přípravu projektu Zámecký park 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta městského obvodu Poruba)
6 90. - Zpráva o průběhu likvidace státního podniku Čistírny a prádelny, státní podnik "v likvidaci" k 31. 7. 2018 8 8
(Pozn: Předkládá: JUDr. Helena Strachotová, likvidátorka státního podniku)
7 13. - Přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na financování uznatelných nákladů spojených s pořízením 1 ks dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů statutárního města Ostravy 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
8 22. - Zpráva o přípravách oslav 100. Výročí vzniku samostatného československého státu a návrh na uzavření objednávky se společností MediaPark, s.r.o., Koperníkova 6, 120 00 Praha 2, IČO 27376371, ve výši 250.000 Kč bez DPH na zajištění části programu oslav 8 8
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
9 28. - Informace o zrušení zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, a Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora, do SRN (Drážďany) ve dnech 10.-12.08.2018 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
10 89. - Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,- Kč paní JUDr. M. V.,dceři autorky "Perla Ostravy - Módní dům Ostravica-Textília" 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
11 98. - Návrh na poskytnutí peněžitého daru ve výši 9.400 Kč panu P.P., a 10.100 Kč panu L.S., patronům 6. ročníku charitativního závodu METROSTAV HANDY CYKLO MARATON 2018 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
12 21.VZ - Veřejná zakázka "Ostravský koník", poř. č. 194/2018 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
13 24.VZ - Veřejná zakázka "Průzkum veřejného mínění: Tramvajová trať Poruba - Pustkovec", poř. č. 198/2018 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
14 12. - Zpráva o činnosti komisí rady města za I. pololetí 2018 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
15 23. - Rozhodnutí o nepodání žaloby 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
16 91. - Předžalobní výzva ve věci vyklizení nemovité věci - budovy bez č.p./č.e. postavené na pozemku parc. č. st. 3533, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, město Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
17 97. - Návrh změny zakladatelské listiny společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
18 45. - Odsouhlasení spolufinancování projektu "Ostrava-Pustkovec - Výstavba hasičské zbrojnice" z rozpočtu statutárního města Ostravy 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
19 26.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo na zpracování ekologického auditu 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
20 48. - Souhlas zřizovatele s nabytím nemovitostí a darů pro Zoologickou zahradu Ostrava, příspěvkovou organizaci 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, Ing. Petr Čolas, ředitel Zoo Ostrava, p.o.)
21 6. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické osoby Domova pro seniory Iris, IČO 70631824 8 8
(Pozn: Předkládá: RNDr. Oldřich Šeremek, ředitel Domova pro seniory Iris, příspěvková organizace)
22 20. - Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města Ostravy, svěřeného k hospodaření právnické osobě Domov Korýtko, příspěvková organizace, IČO 70631867 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jan Seidler, ředitel Domova Korýtko, příspěvková organizace)
23 88. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické osoby Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 8 8
(Pozn: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
24 4. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka, náměstka primátora, do Francie (Štrasburk) ve dnech 02.­04.07.2018 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
25 29. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě na zajištění a realizaci socializačně-vzdělávacích pobytových akcí a vzdělávacích seminářů/besed (ev. č. 3462/2017/SVZ/VZKÚ) 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
26 87. - Zpráva o čerpání finančních prostředků z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava v 1. pololetí 2018 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
27 99. - Návrh na poskytnutí investičních a účelových neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím v oblasti sociální péče 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
28 82. - Žádost spolku LODĚNICE POD HRADEM, z.s. o poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Stuchlý, předseda komise pro sport a volný čas)
29 69. - Žádost obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., o poskytnutí účelové dotace na realizaci 9. ročníku projektu Vánoční kluziště!!! 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Jaroslav Kovář, jednatel společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.)
30 49. - Návrh na poskytnutí mimořádné dotace spolkům Česká asociace stolního tenisu, DIDEDAnce - taneční studio z.s. a Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
31 101. - Schválení uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě na zajištění cateringových služeb pro vzdělávací aktivity realizované v rámci klíčové aktivity 5 projektu "Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava" 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
32 3. - Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Vítkovice a v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh svěřit nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou městskému obvodu Ostrava-Jih 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
33 9. - Předžalobní výzva o uznání vydržení vlastnického práva k nemovitým věcem v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
34 10. - Návrh na záměr města neprodat části nemovitých věcí v k. ú. Poruba-sever a v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
35 11. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Nová Bělá a v k. ú. Svinov, vše obec Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
36 14. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Hrabová a v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
37 15. - Návrh na souhlas s umístěním a realizací stavby " Rekonstrukce ul. Žofínská" a návrh na souhlas se stavbou "Rozšíření chodníku k podchodu na p. p. č. 732/69, k. ú. Zábřeh nad Odrou" 8 8
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou )
38 16. - Návrh neprodat pozemky (lokalita ul. Sokolská třída), návrh na záměr města prodat a neprodat pozemky (ul. Na Karolíně) 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
39 17. - Stanovisko k vybudování dostupného sociálního bydlení v MOb Moravská Ostrava a Přívoz na ul. Božkova 44/70, Ostrava - Přívoz 8 8
(Pozn: Hlasování o variantě B))
40 18. - Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
41 19. - Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy na nemovitosti v k.ú. Koblov, obec Ostrava pro Městský obvod Slezská Ostrava. Předchozí souhlas rady města s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na nemovitosti v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava pro Městský obvod Ostrava - Jih. 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
42 25. - Návrh na odejmutí nemovitých věcí městskému obvodu Slezská Ostrava a návrh na schválení Dodatku č. 14 ke zřizovací listině právnické osoby Čtyřlístek, příspěvková organizace 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
43 30. - Návrh na vyřazení movité věci z výpůjčky HSZ MSK a návrh na uzavření Dodatku č. 30 ke smlouvě o výpůjčce mezi statutárním městem Ostrava a Českou republikou - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
44 31. - Návrh koupit pozemek p. p. č. 234/2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
45 35. - Návrh na souhlas vlastníka pozemku s provedením stavby v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, pro společnost OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
46 36. - Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Česká telekomunikační infrastruktura a.s., uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s TMAS CZ s.r.o. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
47 37. - Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Energetické služby, s.r.o. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
48 38. - Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do částí pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro společnost Veolia Energie ČR, a.s 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
49 39. - Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
50 40. - Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti pro společnost ASN HAKR Brno s.r.o. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
51 41. - Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
52 42. - Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebností k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro DIAMO, státní podnik 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
53 43. - Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
54 44. - Návrh na předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostravy do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a záměr pronájmu staveb a pozemku 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
55 52. - Návrh na souhlas vlastníka pozemků s provedením stavby v k. ú. Mošnov, obec Mošnov a v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice a návrh na souhlas s trvalým vynětím pozemků ze zemědělského půdního fondu, v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, pro Moravskoslezský kraj 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
56 53. - Souhlas s dočasným odnětím části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, návrh nepronajmout část pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
57 55. - Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebnosti, souhlas s umístěním kanalizační přípojky, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a nájemní smlouvy 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
58 56. - Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými PODA a.s. a OVANET a.s. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
59 57. - Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro společnost New Karolina Residential Development II s.r.o. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
60 58. - Návrh na souhlas s umístěním části parkoviště na pozemku ve vlastnictví SMO v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, návrh na uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
61 59. - Návrh na záměr města nesměnit a směnit nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
62 60. - Předchozí souhlas rady města k prodeji nemovitých věcí svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
63 67. - Souhlas s podnájmem jednotky č. 3030/24 v domě na ul. Horní 3030/96, Ostrava-Bělský Les 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
64 68. - Návrh na uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ev. č. 2717/2009/MJ ze dne 6. 11.2009. Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem částí budovy č.p. 1045, která je součástí pozemku parc. č. 718,k.ú. Poruba. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
65 77. - Návrh na souhlas oprávněného z věcného břemene pro Povodí Odry, s. p. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
66 79. - Návrh na záměr města vypůjčit části pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
67 80. - Návrh na uzavření smluv o zřízení služebností ve více k. ú. města Ostravy s Dopravním podnikem Ostrava a.s. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
68 81. - Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
69 83. - Návrh dohody o splátkách k dluhu ve výši 67.060,- Kč z titulu užívání bytu č. 61 na ul. Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh 8 8
(Pozn: Hlasování o variantě A))
70 93. - Návrh koupit pozemek v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava,návrh na jeho svěření městskému obvodu Ostrava-Jih, návrh prodat pozemek v k.ú. Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
71 100. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce a dohody o skončení výpůjčky 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
72 102. - Návrh koupit pozemky v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava a uzavřít kupní smlouvu 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
73 103. - Návrh na uzavření nájemních smluv k pozemkům v k. ú. Výškovice u Ostravy a Moravská Ostrava, obec Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
74 22.VZ - Veřejná zakázka "Výměna střešních oken na ul. Horní 100/3032", poř. č. 172/2018 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
75 1. - Návrh na změnu koncepce odkanalizování městského obvodu Michálkovice 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
76 24. - Vystavení objednávky na výkon činnosti koordinátora BOZP včetně zpracování plánu BOZP v rámci stavby "Kanalizace Hrušov - osady" 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
77 27. - Návrh na uzavření smlouvy na realizaci akce "Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic, náhradní výsadba" 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
78 32. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby " Rekonstrukce ČSOV Pašerových, kanalizace v ul. Grmelova" 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
79 33. - Návrh na uzavření Dohody o ukončení smluvního vztahu s fy ATELIER 38 s.r.o. na zpracování projektové dokumentace stavby "Kanalizace Bártovice - Stoka B, B1 a B1.1" 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
80 61. - Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v souvislosti se stavbou uvedenou v rozpočtu statutárního města Ostravy 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
81 62. - Návrh na uzavření "Smlouvy o zřízení služebností" v souvislosti se stavbou "Rekonstrukce vodovodu Proskovice, ul. Světlovská" 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
82 63. - Návrh na uzavření "Kupní smlouvy" v souvislosti se stavbou "Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince" 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
83 64. - Uzavření smlouvy o dílo na realizaci náhradní výsadby pro stavbu "Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince" 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
84 65. - Uzavření smlouvy o dílo na realizaci náhradní výsadby pro stavbu "Cyklostezka Nová Ves - vodárna- 1. etapa" 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
85 66. - Uzavření smlouvy o dílo na realizaci náhradní výsadby pro stavbu "Cyklistické propojení 17. listopadu , VTP" 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
86 70. - Vystavení objednávky na úpravy hrany tramvajových zastávek Stodolní na ul. Nádražní dle cenové nabídky 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
87 71. - Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 0565/2018/OI/VZKÚ ze dne 6.3.2018 ke stavbě "Komunikace a inženýrské sítě Polanka, Janová" 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
88 73. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo z důvodu vzniku víceprací a méněprací v rámci zakázky „Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník - SO 05 - interiér" 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
89 74. - Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě na realizaci stavby „Oprava lesní cesty Březiny, k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí” 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
90 1.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na zpracování projektové dokumentace 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
91 2.VZ - Veřejná zakázka "Kanalizační přípojka objektu Ostravské městské lesy v Ostravě - Proskovicích", poř. č. 138/2018 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
92 4.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce ÚČOV - rekonstrukce výměníku kalu VN (DPS+AD)", poř. č. 151/2018 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
93 5.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce rozvoden dosazovacích nádrží na ÚČOV Ostrava (DPS+AD)", poř. č. 140/2018 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
94 6.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce kompresorů pro míchání vyhnívacích nádrží na ÚČOV(DPS+AD)", poř. č. 150/2018 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
95 7.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Radvanice a Bartovice včetně komunikace - BOZP", poř. č. 139/2018 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
96 8.VZ - Veřejná zakázka "Monitoring skalní stěny - Slezská Ostrava", poř. č. 158/2018 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
97 9.VZ - Veřejná zakázka "Berma řeky Ostravice - komunikace a opevnění", poř.č. 95/2018 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
98 10.VZ - Veřejná zakázka "Sportovní hala - Sokolovna Svinov", poř. č. 236/2017 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
99 11.VZ - Veřejná zakázka "Kanalizace Nová Ves ul. Rolnická a rekonstrukce vodovodu ul. U Boříka (PD+AD)", poř. č. 68/2018 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
100 12.VZ - Veřejná zakázka "Městská nemocnice Ostrava - rekonstrukce rozvodů VN", poř. č. 189/2018 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
101 13.VZ - Veřejná zakázka "Nábřeží Ostravice - mostní pilíř bývalé Střelniční lávky", poř. č. 166/2018 6 6
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
102 15.VZ - Zpřístupnění školských organizací - výkon TDS + BOZP 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
103 16.VZ - Veřejná zakázka "Revitalizace parku u Biskupství (PD+AD+IČ)", poř. č. 187/2018 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
104 17.VZ - Veřejná zakázka "Nová radnice - klimatizace", poř. č. 075/2018 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
105 18.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo na zpracování studií rekonstrukcí veřejného osvětlení 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
106 19.VZ - Veřejná zakázka "Dětské centrum Domeček - stavebně technický průzkum", poř. č. 161/2018 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
107 20.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby "Oprava litinového vodovodu DN 80 a DN 100 na ulici K Hájku" v Ostravě - Plesné 6 6
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
108 25.VZ - Veřejná zakázka "Dostavba kanalizace v ul. Na Svém (PD+AD+IČ)", poř. č. 178/2018 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
109 27.VZ - Veřejná zakázka "Divadlo loutek - fasáda, okna, dřevěné prvky", poř. č. 089/2018 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
110 28.VZ - Veřejná zakázka "LDN Radvanice - zateplení obvodového pláště a výměna oken a dveří - TDS+BOZP", poř. č. 122/2018 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
111 29.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce dešťové kanalizace ul. U Kříže - PD+AD+IČ", poř. č. 153/2018 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
112 30.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce vodovodu ul. Novinářská - PD+AD+IČ", poř. č. 141/2018 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
113 31.VZ - Smlouva o dílo a smlouva příkazní na výkon činnosti koordinátora BOZP a odborný dozor při činnostech prováděných hornickým způsobem pro stavbu „Rekonstrukce kanalizace v ulici Výstavní“ 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
114 32.VZ - Veřejná zakázka „Demolice objektu Sokolská“ poř. č. 128/2018 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
115 51. - Oznámení o projednání Návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Řepiště 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
116 86. - Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí do majetku města 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
117 104. - Předchozí souhlas rady města k výpůjčce nebo pronájmu částí nemovitostí svěřených městskému obvodu Slezská Ostrava 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
118 33.VZ - Soutěž o návrh "KONCERTNÍ HALA MĚSTA OSTRAVY", poř. č. 212/2018 7 7
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
119 8. - Závěrečné vyhodnocení účinnosti injektáže stromů proti klíněnce jírovcové 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
120 21. - Vyjádření pro Lesy České republiky, s.p. k návrhu na standardizaci geografického názvosloví vodních nádrží 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
121 26. - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2621/2017/OŽP/VZKÚ na realizaci projektu "Ověření aktuálního stavu kontaminace v areálu TROJEK, a.s. (bývalé Zachemo) v Ostravě a analýza rizik" 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
122 50. - Přijetí darů do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
123 105. - Žádost o prodloužení termínu realizace projektu "Revitalizace aleje na ul. Zborovská" a přesunutí finančních prostředků na rok 2019 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
124 46. - Prováděcí smlouva na pořízení a technickou podporu produktu VMware se spol. MERIT GROUP a. s. 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
125 84. - Návrh dodatku č. 32 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických komunikací se společností OVANET a.s. 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
126 85. - Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb outsourcingu informačních technologií pro Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p. o. společností Ovanet a.s. 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
127 23.VZ - Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování služeb technické podpory k produktům společnosti NetApp se společností CDC Data s.r.o. 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
128 96. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty doc. Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D., náměstkyně primátora, do Rakouska (Vídeň) a do Lucemburska (Lucemburk) ve dnech 22.-24.07.2018 7 7
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
129 72. - Návrh na uzavření Dodatku ke Smlouvě o vkladovém účtu č. 3900001125 uzavřené dne 31.08.2012 s J&T bankou, a.s 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
130 95. - Úprava rozpočtu 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
131 78. - Uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje městskou hromadnou dopravou společností Dopravní podnik Ostrava a.s. 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
132 34. - Návrh na zrušení usnesení č. 09786/RMm1418/29 ze dne 30.07.2018 a návrh výpovědi smlouvy o vzájemné součinnosti při pronájmu bytů zaměstnancům statutárního města Ostravy 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)
133 5. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce uměleckých děl na období od 3.září 2018 do 21. listopadu 2018 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
134 75. - Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
135 76. - Návrh na vystavení objednávky a objednání prací v režimu „in ­ house“ na provedení opravy poškozené dlažby na pozemku parc. č. 4246/13 a parc. č. 4246/27 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, na ulici Jantarová a K Šalamounu v lokalitě NC Nová Karolina v Ostravě, společnosti Ostravské komunikace a.s., a to za cenu nejvýše přípustnou ve výši 214 779,-- Kč bez DPH 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
136 94. - Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
137 3.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souvislosti se změnou ovládání hydrantové sítě objektu Patrových garáží Ostrava-Dubina 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)