Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 11:11:27
bod č. 3.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souvislosti se změnou ovládání hydrantové sítě objektu Patrových garáží Ostrava-Dubina
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09927/RM1418/133          .....             84

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 
realizaci akce "Elektrická aktivace požárního 
vodovodu, včetně signalizace a s tím související 
zvýšení požární bezpečnosti" objektu 
Patrových garáží, Horní 284, Ostrava-Dubina, 
zhotovitelem: TEMAR spol. s r.o. Vítkovická 1708/17, 702 00 
Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 60318929, za cenu nejvýše 
přípustnou 168 785,- Kč bez DPH

09927/RM1418/133          .....             84

2) zmocňuje
vedoucího odboru hospodářské správy

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
Termín: 28.08.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro