Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 11:11:04
bod č. 94. - Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09926/RM1418/133          .....             84

1) souhlasí
a) s kácením 1 ks javoru mléč o obvodu kmene 36 cm 
rostoucího na pozemku parc. č. 1483/1 - trvalý 
trávní porost, v k. ú. Krásné Pole, obec 
Ostrava, a to v souvislosti s realizací stavby "Přestavba 
křižovatky silnic III/4692 x III/46615, Ostrava - Krásné 
Pole", pro investora stavby: Správa silnic Moravskoslezského 
kraje, p.o., IČO: 00095711, Středisko Ostrava, se sídlem Úprkova 
795/1, 702 23 Ostrava, dle přílohy č.1 předloženého 
materiálu

b) s kácením 1 ks javoru mléč o obvodu kmene 119 cm a 1 ks 
šeříku obecného rostoucích na pozemku parc. č. 
849/1 - ostatní plocha, silnice , v k.ú. Mariánské 
Hory, obec Ostrava a to v souvislosti s realizací stavby 
"Cyklotrasa M - 1. máje, Sokola Tůmy", pro investora stavby: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č.8, 729 
30 Ostrava, IČO: 00845451, dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu

c) s kácením 1 ks javoru o obvodu kmene 60 cm a 3 ks jasanů 
ztepilých o obvodech kmenů 60 cm, 60 cm a 60 cm rostoucích na 
pozemku parc. č. 355/2 - ostatní plocha, jiná plocha, v 
k.ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava a to v souvislosti s 
realizací stavby "Přestupní uzel Ostrava - Hulváky, 
II.etapa, tramvajové zastávky", pro investora stavby: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 
30 Ostrava, IČO: 00845451, dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu

d) s kácením 2 ks lip o obvodech kmenů 188 cm a 105 cm 
rostoucích na pozemku parc. č.1479/5 - ostatní plocha, zeleň, v 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a to v souvislosti s 
realizací stavby "Rekonstrukce JINDŘICH CENTER", pro 
investora stavby: Jindřich Plaza Development s r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 
Ostrava, IČO: 27658899, dle přílohy č. 4 předloženého 
materiálu

e) s kácením 1 ks jírovce o obvodu kmene 350 cm 
rostoucího na pozemku parc. č. 988/2 - zastavěná plocha a 
nádvoří, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

09926/RM1418/133          .....             84

2) ukládá
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru 
hospodářské správy

zajistil vyhotovení souhlasů s kácením dřevin a s 
podáním žádostí o zahájení 
řízení o povolení kácení dřevin a 
vydání rozhodnutí příslušným 
správním orgánem dle bodu 1a) až 1d) a žádosti o 
povolení kácení dřevin u příslušného 
orgánu ochrany přírody dle bodů 1e) tohoto usnesení 

Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
Termín: 05.09.2018
09926/RM1418/133          .....             84

3) zmocňuje
vedoucího odboru hospodářské správyk podpisu žádostí o povolení kácení dřevin u 
příslušného orgánu ochrany přírody dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
Termín: 05.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro