Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 11:10:45
bod č. 76. - Návrh na vystavení objednávky a objednání prací v režimu „in ­ house“ na provedení opravy poškozené dlažby na pozemku parc. č. 4246/13 a parc. č. 4246/27 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, na ulici Jantarová a K Šalamounu v lokalitě NC Nová Karolina v Ostravě, společnosti Ostravské komunikace a.s., a to za cenu nejvýše přípustnou ve výši 214 779,-- Kč bez DPH
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09925/RM1418/133          .....             84

1) rozhodla
o vystavení objednávky a objednání prací v 
režimu „in – house“ na provedení opravy 
poškozené dlažby na pozemku parc. č. 4246/13 a parc. č. 4246/27 - 
ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, na ulici Jantarová a K 
Šalamounu v lokalitě NC Nová Karolina v Ostravě, společnosti 
Ostravské komunikace a.s., a to za cenu nejvýše 
přípustnou ve výši 214 779,-- Kč bez DPH

09925/RM1418/133          .....             84

2) zmocňuje
vedoucího odboru hospodářské správy k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto 
usnesení

Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
Termín: 27.08.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro