Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 11:10:11
bod č. 75. - Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09924/RM1418/133          .....             84

1) souhlasí

a) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní 
pozemek parc.č. 1986/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Koblov, obec 
Ostrava) s umístěním a realizací stavby "Ostrava - Koblov 610/3, příp. 
NNk", obec Ostrava pro žadatele stavby: XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX 
XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXX XXX na základě plné moci zmocnitele: XXXX XXXXXX 
XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX, dle přílohy č.1 předloženého 
materiálu
b) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek 
parc.č. 1643/30 - ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemek parc.č. 1643/33 
- ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Poruba, obec Ostrava) s umístěním a 
realizací stavby "Informační tabule u budovy IT41 VŠB - TU Ostrava" 
pro žadatele stavby: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava se 
sídlem 17.listopadu 15, Ostrava - Poruba, 708 33, dle přílohy č.2 předloženého 
materiálu
c) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek 
parc.č. 1779 - ostatní plocha, silnice v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava) s 
umístěním a realizací stavby "Čistírna odpadních vod par.č.1654/509 k.ú. 
Kunčičky" pro žadatele stavby: XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX 
XXXXXX XXXXXXXX XXX XX, na základě plné moci zmocnitele: Ing.David Hrubý, 
CENTROMAT s.r.o., Lihovarská 685/42, Ostrava - Kunčičky, 718 00, dle přílohy č. 
3 předloženého materiálu
 
09924/RM1418/133          .....             84

2) ukládá
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru 
hospodářské správy

zajistil vyhotovení příslušných souhlasů se 
stavbami dle bodu 1a) až 1c) tohoto usnesení a s tím 
spojené veškeré úkony

Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
Termín: 05.09.2018
09924/RM1418/133          .....             84

3) zmocňuje
vedoucího odboru hospodářské správy

k podpisu souhlasů se stavbami dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
Termín: 05.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro