Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 11:09:50
bod č. 5. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce uměleckých děl na období od 3.září 2018 do 21. listopadu 2018
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09923/RM1418/133          .....             84

1) rozhodla
o uzavření smlouvy o výpůjčce uměleckých děl 
specifikovaných v důvodové zprávě předloženého 
materiálu mezi statutárním městem Ostrava, 
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 
(půjčitel), a Plato Ostrava, příspěvková organizace, se 
sídlem Prokešovo náměsti 1803/8, 702 00 Ostrava, IČO: 
71294538 (vypůjčitel), na dobu určitou od 3. září 2018 do 21. 
listopadu 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro