Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 11:06:02
bod č. 72. - Návrh na uzavření Dodatku ke Smlouvě o vkladovém účtu č. 3900001125 uzavřené dne 31.08.2012 s J&T bankou, a.s
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09919/RM1418/133          .....             07

1) rozhodla
o uzavření Dodatku ke Smlouvě o vkladovém účtu č. 
3900001125 uzavřené dne 31.08.2012 s J&T bankou, a.s. se 
sídlem, Pobřežní 14, Praha 8, PSČ 186 00, IČ 47 11 53 78 dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu

09919/RM1418/133          .....             07

2) svěřuje
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru 
financí a rozpočtu v J&T bance, a.s. se sídlem, 
Pobřežní 14, PSČ 186 00, IČ 47 11 53 78 rozhodoval o uzavření 
Dodatků ke Smlouvě o vkladovém účtu č. 3900001125 
týkající se odst. 1.1. – změna 
úrokových sazeb (navýšení nebo 
snížení)

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 27.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro