Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 11:04:58
bod č. 23.VZ - Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování služeb technické podpory k produktům společnosti NetApp se společností CDC Data s.r.o.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09917/RM1418/133          .....             83

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření Smlouvy o poskytování služeb technické 
podpory se společností CDC Data s.r.o., se sídlem: 
Kaštanová 618/141c, Horní Heršpice, 617 00 Brno, 
IČO: 25344609 za cenu 746.400,- Kč bez DPH dle přílohy č.1 
předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro