Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 11:02:36
bod č. 105. - Žádost o prodloužení termínu realizace projektu "Revitalizace aleje na ul. Zborovská" a přesunutí finančních prostředků na rok 2019
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09913/RM1418/133          .....             80

1) rozhodla
o prodloužení termínu realizace projektu městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz "Revitalizace aleje na ul. 
Zborovská" z 31. 12. 2018 na 31. 12. 2019 dle důvodové 
zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu

09913/RM1418/133          .....             80

2) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu

zapracovat do rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2019 
částku 739.586 Kč na realizaci projektu městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz "Revitalizace aleje na ul. 
Zborovská" dle bodu 1) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.12.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro