Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:59:24
bod č. 33.VZ - Soutěž o návrh "KONCERTNÍ HALA MĚSTA OSTRAVY", poř. č. 212/2018
(Poznámka: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09908/RM1418/133          .....             89

1) rozhodla
vyzvat dodavatele k podání žádostí o účast v 
soutěži o návrh dle ust. § 146 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, na řešení projektu 
"KONCERTNÍ HALA MĚSTA OSTRAVY", dle předloženého 
materiálu 

09908/RM1418/133          .....             89

2) jmenuje
porotu ve složení

členové závislí:

Tomáš Macura - zástupce statutárního města 
Ostravy

Zbyněk Pražák - zástupce statutárního města Ostravy

Petra Bernfeldová - zástupce městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz

členové nezávislí:

Krzysztof Ingarden - nezávislý architekt, Kraków

Rafi Segal - nezávislý architekt, Boston/Tel Aviv

Valerie Mulvin - nezávislá architektka, Dublin

Jakub Szczęsny - nezávislý architekt, Warszawa

náhradníci závislí:

Břetislav Riger - zástupce statutárního města Ostravy

Lukáš Semerák - zástupce městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz

náhradníci nezávislí:

Adam Rujbr - nezávislý architekt, Praha

Tadeáš Goryczka - nezávislý architekt, Ostrava

09908/RM1418/133          .....             89

3) schvaluje
účast přizvaných odborníků, sekretáře soutěže a 
přezkušovatele soutěžních návrhů uvedených v 
předloženém materiálu na jednáních 
souvisejících s realizací této soutěže o 
návrh

09908/RM1418/133          .....             89

4) ukládá
vedoucí odboru veřejných zakázek a 
kapitálových účastí

zabezpečit veškeré potřebné úkony této 
soutěže o návrh

Zodpovídá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí
Termín: 30.11.2018
09908/RM1418/133          .....             89

5) zmocňuje
vedoucí odboru veřejných zakázek a 
kapitálových účastí

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto 
soutěží o návrh s výjimkou podpisu rozhodnutí o 
námitkách

Zodpovídá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí
Termín: 30.11.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro